Istorija
Draugijos nariai
Aktualijos
Partneriai
Intranetas

Pamėnkalnio g. 1/13,
LT-01116 Vilnius


Tel.
8-687-23000,
8-698-55598, 8-699-52595 
Tel./faks. (8-5) 2127303

E.p.    El. paštas saugomas nuo šiukšlintojų, Javascript turi būti įjungta jei norite peržiūrėti
 
Aktualijos PDF 
LIETUVOS PLASTINĖS IR REKONSTRUKCINĖS
CHIRURGIJOS DRAUGIJOS

ETIKOS KODEKSAS  
ĮŽANGA

Kaip teigiama jos įstatuose, Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija (toliau tekste „Draugija”) įkurta: tobulinti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos meną ir mokslą, užtikrinti aukščiausią chirurgų patyrimo ir kompetencijos lygį, padėti jiems keistis informacija, užtikrinti kolegialų elgesį tarpusavyje ir su kitų specialybių gydytojais, teikti informaciją visuomenei apie mokslinę pažangą šioje srityje.Draugijos nariais gali tapti chirurgai, kurie įrodo savo sugebėjimus plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos moksle ir mene, ir už kuriuos balsuoja esami Draugijos nariai. Kompetencija šioje chirurgijos srityje reiškia aukštą medicinos ir etikos lygį. Etinė kompetencija įrodoma laikantis Etikos kodekso, kuris yra būtinas norint tapti ir likti nariu Draugijoje. Bendraudami su savo pacientais, kolegomis ir visuomene, Draugijos nariai privalo elgtis pagal Etikos kodeksą. Nariai yra asmeniškai atsakingi už savo veiksmus, žodžius ir už savo vardą. Nariai gali būti baudžiami ir netgi šalinami iš Draugijos už Etikos kodekso pažeidimus. 


1 dalis. BENDRIEJI PRINCIPAI
 

1.       Svarbiausias medicinos tikslas yra tarnauti žmonijai, visų pirma išlaikant pagarbą žmogaus orumui. Gydytojai turi užsitarnauti savo pacientų pasitike"jimą, skirti kiekvienam visapusišką dėmesį ir globą.
2.       Gydytojas privalo nuolat stengtis tobulėti, gilinti profesines žinias ir meistriškumą, atskleisti savo profesinius pasiekimus ir atradimus pacientams ir kolegoms.
3.       Gydytojai privalo naudotis tik mokslu pagrįstais gydymo metodais ir neturėtų savanoriškai bendradarbiauti su pažeidinėjančiais šį principą.
4.       Mediko profesija įpareigoja saugoti visuomenę nuo nekompetetingų, neprofesionalių ir amoralių gydytojų. Gydytojai privalo laikytis įstatymų. Jie turi išlaikyti profesinį orumą, būti atsakingi už savo veiksmus ir atskleisti kitų gydytojų neteisingą ar neetišką elgesį.
5.       Gydytojas turi teisę pasirinkti ką gydyti, tačiau nelaimės atveju privalo suteikti pagalbą ir kiek galėdamas globoti pacientą. Nutraukti šią pagalbą gydytojas gali, tik iš anksto perspėjęs.
6.       Gydytojas turėtų dirbti tokiose sąlygose, kurios užtikrintų geriausią jo įgūdžių ir meistriškumo panaudojimą. To neturėtų riboti kainos.
7.       Medicinos praktikoje gydytojas gali gauti užmokestį tik už suteiktas gydymo ir priežiūros paslaugas. Jis neturi teisės priimti ar mokėti užmokestį už paciento rekomendavimą.
8.       Gydytojas turėtų kviesti kitą specialistą konsultacijai, kai to reikalaujama, kai liga ar jos eiga neaiški, arba kai atrodo, kad dėl to medicinos pagalba bus geresnė.
9.       Gydytojas turi neapvilti paciento pasitikėjimo ir laikyti žinias apie jį paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai, arba kai tai reikalinga apsaugoti patį pacientą ar visuomenę.
10.   Garbingi profesijos siekiai reikalauja gydytojo atsakomybės ne tik pacientui, bet ir visuomenei. Asmens ir visuomenės sveikata ir gerbūvis turėtų būti gydytojo darbo tikslas.
11.  
Gydytojas gali naudotis reklama apie teikiamas medicinines paslaugas. Kad reklama nebūtų apgaulinga, ji turi būti kontroliuojama. 2-oji kodekso dalis „Specialūs principai”  formuluoja reklamos principus.  
 


2 dalis. SPECIALŪS PRINCIPAI
 

1.       Kiekvienas narys gali būti nubaustas ar net pašalintas iš draugijos, jei:
A.      Dėl įstatymų ar kitokių legalių taisyklių pažeidimo nario teisė gydytojo praktikai yra apribota, sustabdyta ar atimta, arba jei gydytojas yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
B.      Narys elgiasi nekompetetingai savo profesinėje srityje.
C.      Narys yra kaltinamas (arba prisipažįsta) įvykdęs nusikaltimą, susijusį su medicinine praktika.
D.      Medicininės praktikos metu narys įsivelia į seksualinius santykius.
E.      Narys įsivelia į neteisėtus finansinius santykius, kaip :
a)       Užmokesčio ar nuolaidos gavimas/suteikimas už rekomendaciją bet kuriam asmeniui. Tai galioja ne tik pačiam nariui, bet ir jo darbuotojams ar agentams.
b)       Per didelio užmokesčio ėmimas už nekontraktinį darbą (pvz., nelaimės atveju). Užmokestis yra per didelis, jei jis neatitinka aptarnavimo. Mokesčio dydis priklauso nuo procedūros sudėtingumo ir technologijos naujumo, taip pat nuo meistriškumo, reikalingo paslaugos suteikimui, ir darbo bei laiko, reikalingo procedūrai atlikti. Turi būti atsižvelgiama į kitų kolegų kainas už panašias paslaugas ir į išankstinį paciento sutikimą mokėti šią kainą.
c)       Avanso už pasirinktą operaciją ėmimas nelaimės ir gyvybei pavojingos ligos atveju. Kitais atvejais kodekso principai to nedraudžia.
F.      Narys savo arba savo bendradarbių tikslais naudoja melagingą informaciją, kuri:
a)       neatitinka faktų arba neatskleidžia visų tikrų faktų.
b)       klaidingai vaizduoja pacientus, jų fizinę medicininę būklę, sveikimo rezultatus.
c)       melagingai rekomenduoja procedūras, kurios negali užtikrinti teigiamų rezultatų.
d)       naudojama įtikinti žmones, kad rezultatai bus teigiami.
e)       grindžiama aukštos medicininės kvalifikacijos pagrindu, bet yra melaginga ir negali būti patikrinta.
f)         gali pažeisti paciento emocijas, jį įbauginti.
g)       skatina naudotis gydytojo paslaugomis, neperspėjant apie galimą procedūrų nesėkmę.
h)       garantuoja gydymo sėkmę ir paciento pasitenkinimą aptarnavimu.
i)         skelbia gydytoją specialistu, jei jis iš tikrųjų neturi leidimo darbui šioje specialybėje.
j)         yra susijusi su nelegaliais reikalais.
k)       nepraneša, kai skelbiama informacija yra apmokėta reklama.
l)         yra susijusi su papildomu užmokesčiu.
m)     yra skirta pritraukti pacientus melagingais pasigyrimais.
G.     Narys atlieka netinkamą chirurginę operaciją arba operaciją, kuri nėra skirta padėti pacientui.H.      Narys darbui arba reklamai naudoja melagingą vardą.
I.         Narys atlieka chirurginę operaciją tokiomis sąlygomis, kur paciento pooperacinė priežiūra pavedama asmeniui, nesugebančiam jos atlikti (išskyrus atvejus, kai pacientą pavojinga perkelti į kitą ligoninę).
J.       Narys dalyvauja loterijoje arba kokioje nors labdaroje, kur prizas yra chirurginė operacija ir narys sutinka ją atlikti.
K.      Narys elgiasi ne pagal šio kodekso /Bendruosius/ ir /Specialius principus/. 


2.       Reklama.
A.      Narys gali reklamuotis per viešas priemones, pvz., per radiją, TV, medicinos ar telefono katalogus, išskyrus apribojimus, skelbiamus šios dalies 1.F.a) straipsnyje. Galimos etiškos reklamos sąrašas:
a)       Nario ofiso adreso ir telefono skelbimas.
b)       Darbo valandų nurodymas.
c)       Skelbimas, kokiomis užsienio kalbomis įmanomas aptarnavimas.
d)       Specialybės sertifikato skelbimas.
e)       Draudiminio apmokėjimo galimybių nurodymas.
f)         Diplomai ir nario baigtų kursų pavadinimai.
g)       Nario mokslinių darbų sąrašai.
h)       Ankstesnių ir dabartinių pozicijų mokymo įstaigose sąrašas su datomis ir pareigomis.
i)         Nario bendradarbiavimo su ligoninėmis ir klinikomis sąrašas.
j)         Skelbimas, kad galimas apmokėjimas kredito kortelėmis arba išsimokėtinai.
B.      Narys privalo niekaip nekompensuoti ir neskatinti spaudos, televizijos ir radijo atstovų už jų rekomendacijas visuomenei. Jei tokia rekomendacija ar skelbimas yra užsakyti, tai turi būti pranešta skelbime. 

3.
       Prašymas (agitacija) tapti pacientu.
A.      Narys privalo susilaikyti nuo agitacijos, bendraudamas asmeniškai, telefonu ar per agentus.
B.      Narys negali agituoti asmens tapti pacientu, žinodamas, kad to asmens emocinė būklė ar išsilavinimas neleidžia jam objektyviai nuspręsti ar verta pasinaudoti estetine chirurgija.
C.      Narys, neprašytai pataręs pasinaudoti medicinos paslaugomis, pats negali tapti to asmens gydytoju, jei patarimas yra melagingas, jei jis lydimas stipria nario įtaka, spaudimu, pažadais. 

4.
       Interesų konfliktai.
Gydytojo praktinių sprendimų neturi paveikti jokie ekonominiai išskaičiavimai, įsipareigojimai arba komercinė nauda. Ryšiai su komercinėmis struktūromis, kurie galėtų paveikti gydytojo sprendimą praktikoje, turi būti atskleisti pacientui, visuomenei ir kolegoms. Jei gydytojo interesai kertasi su paciento interesais, gydytojas turi rasti alternatyvius metodus padėti pacientui. Jei gydytojas yra komercinės bendrovės savininkas, jis turi tai atskleisti pacientui ar jį siunčiančiam kolegai. Gydytojas negali jokiais būdais išnaudoti paciento. Jo veiksmai turi atitikti įstatymus. Pacientui turi likti galimybė laisvai pasirinkti kliniką ir gydymą. 

5.
       Atsakomybė.
Bet kuris narys, pažeidęs aukščiau išdėstytus kodekso principus, gali būti nubaustas įvedant cenzūrą reklamoje, sustabdant jo veiklą, pašalinant iš organizacijos ar taikant kitas teisės ir etikos komisijos priimtas priemones.
 
 
International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

© 2006  Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija |  Visos teisės saugomos.