Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos ĮSTATAI

  1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija (toliau tekste „Draugija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis Lietuvos Respublikos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojus.

1.2. Draugijos teisinė forma – asociacija.

1.3. Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

1.4. Draugija valdo, naudoja ir disponuoja jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu ir lėšomis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.

1.5. Draugija turi teisę savo vardu sudaryti sutartis, įgyti turtines ir neturtines teises, vykdyti prievoles, būti ieškovu ir atsakovu teisme, trečiųjų teisme, vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatymams bei Draugijos veiklos tikslams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti.

1.6. Pagal savo prievoles Draugija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.7. Draugijos veiklos laikotarpis neterminuotas.

1.8. Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

 

  1. Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai

 

 

2.1. Draugijos tikslai:

2.1.1. suburti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojus profesiniam bendradarbiavimui ir mokslo, studijų, ligų diagnostikos, gydymo bei profilaktikos problemų sprendimui;

2.1.2. keistis informacija tarp Draugijos narių;

2.1.3. koordinuoti Draugijos narių veiksmus;

2.1.4. atstovauti Draugijos narių bendriems interesams Lietuvos Respublikos valstybės ir valdymo institucijose

2.1.5. spręsti bendrus Draugijos narių ekonominių interesų apsaugos klausimus.

2.2. Draugijos pagrindiniai uždaviniai:

2.2.1. spręsti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų rengimo, tobulinimosi bei profesinės kvalifikacijos kėlimo klausimus;

2.2.2. atlikti ekspertizę ir teikti išvadas bei siūlymus Lietuvos Respublikos SAM, Valstybinei akreditacijos tarnybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms valstybės ir teisėsaugos institucijoms pacientams atliktų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos paslaugų ginčytinais atvejais dėl atliktų paslaugų kokybės, pasiektų rezultatų, komplikacijų.

2.2.3. ugdyti kolegialius santykius, rūpintis, kad Draugijos nariai laikytųsi Draugijos priimto etikos kodekso;

2.2.4. rūpintis jaunų specialistų profesiniu tobulėjimu;

2.2.5. palaikyti mokslinių tyrimų ir praktikos ryšį, propaguoti gretimų mokslų ir specialybių žinias;

2.2.6. palaikyti ir vystyti kūrybinius bendradarbiavimo ryšius su šalies, Europos ir pasaulio analogiškomis ir giminingomis draugijos asociacijomis;

2.2.7. atstovauti Draugijos narius tarptautinėse organizacijose;

2.2.8. teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms valstybės ir teisėsaugos institucijoms, Lietuvos gydytojų sąjungai, miestų savivaldybėms pasiūlymus aktualiais plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klausimais;

2.2.9. organizuoti pasitarimus, simpoziumus, mokymus, konferencijas aktualiais profesiniais klausimais;

2.2.10. dalyvauti leidybinėje veikloje: rekomenduoti leidinius spaudai, juos recenzuoti, leisti mokslo ir praktikos darbų rinkinius, brošiūras;

2.2.11. ginti Draugijos narių profesinius, juridinius, ekonominius, socialinius interesus ir teises.

2.3. Draugijos veikla pagal ekonominės veiklos klasifikatorių:

2.3.1. 80.42 suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

2.3.2. 22.22 kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas;

2.3.3. 74.87 kita, niekur kitur nepriskirta, veikla.

 

III. Draugijos nariai, jų teisės ir pareigos

 

3.1. Draugijos nariais gali būti fiziniai asmenys.

3.2. Draugiją sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai, nariai stažuotojai, garbės nariai.

3.3. Tikruoju Draugijos nariu gali būti visi gydytojai, turinys Lietuvos Respublikos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialybę ir licenciją, 5 metus darbo stažą po licencijos gavimo, pripažįstantys Draugijos įstatus ir etikos kodeksą, dalyvaujantys Draugijos veikloje ir mokantys nustatyto dydžio nario mokestį.

3.4. Asocijuotu Draugijos nariu gali būti gretimų specialybių chirurgai, arba chirurgai, neturintys Lietuvos Respublikos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialybės ir licencijos, tačiau turintys kvalifikacinius sertifikatus atlikti tam tikroms plastinėms-rekonstrukcinėms operacijoms, pripažįstantys Draugijos įstatus ir etikos kodeksą, dalyvaujantys Draugijos veikloje ir mokantys nustatyto dydžio mokestį.

3.5. Nariu stažuotoju gali būti gydytojai vyresnieji rezidentai, besimokantys plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos rezidentūroje ar ją baigę ir turinys plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialybę ir licenciją, bet neturintys 5 metų darbo stažo šioje srityje, pripažįstantys Draugijos įstatus ir etikos kodeksą, dalyvaujantys draugijos veikloje ir mokantys nustatyto dydžio mokestį.

3.6. Garbės nariu gali būti asmuo, nusipelnęs Lietuvos plastinei ir rekonstrukcinei chirurgijai.

3.7. Draugijos nariai priimami visuotiniame narių susirinkime valdybos siūlymu daugiau nei ½ visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių balsų dauguma:

3.7.1. norintis tapti tikruoju nariu pateikia prašymą, 5 metų darbo plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos srityje ataskaitą, dviejų Draugijos tikrųjų narių rekomendacijas ir sumoka stojamąjį mokestį, kuris yra lygus vienerių metų nario mokesčiui;

3.7.2. garbės nario vardą suteikia visuotinis narių susirinkimas, rekomendavus valdybai.

3.7.3. norintis tapti asocijuotu nariu pateikia prašymą, darbo analizę plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos srityje, dviejų Draugijos tikrųjų narių rekomendacijas, ir sumoka stojamąjį mokestį, kuris yra lygus vienerių metų nario mokesčiui;

3.7.4. norintis tapti nariu stažuotoju pateikia prašymą, dviejų tikrųjų narių rekomendacijas ir sumoka stojamąjį mokestį, kuris yra lygus vienerių metų nario mokesčiui.

3.8. Bet kokios formos Narystė Draugijoje nutrūksta:

3.8.1. Draugijos nariui pateikus Draugijos valdybai prašymą išstoti iš Draugijos – valdybos sprendimu;

3.8.2. Draugijos nariui nemokant nario mokesčio 2 metus ir ilgiau bei nesilaikant darbo etikos kodekso ir taisyklių – Draugijos visuotinio susirinkimo sprendimu

3.8.3. Draugijos nariui mirus – valdybos sprendimu.

 

  1. Narių teisės ir pareigos

 

4.1. Draugijos tikrieji nariai turi tokias teises:

4.1.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;

4.1.2. perduoti savo balsavimo teisę kitam tikrajam Draugijos nariui. Balso teisės perdavimas vyksta notariškai arba informuojant apie tai draugijos valdybą raštu (pasirašytu prašymu).

4.1.3. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;

4.1.4. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.1.5. bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario mokesčiai ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.1.6. šiuose įstatuose nustatyta tvarka dalyvauti Draugijos valdyme;

4.1.7. teikti Draugijai pagalbą jos tikslų siekimui ir uždavinių įgyvendinimui;

4.1.8. kitas teisės aktuose ir Draugijos įstatuose nustatytas teises.

4.2. Draugijos garbės nariai, nariai stažuotojai, asocijuoti nariai turi tokias teises:

4.2.1. dalyvauti Draugijos visuotiniame narių susirinkime be balso (balsavimo) teisės,

4.2.2. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;

4.2.3. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.2.4. bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario mokesčiai ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.2.5. teikti Draugijai pagalbą jos tikslų siekimui ir uždavinių įgyvendinimui;

4.2.6. kitas teisės aktuose ir Draugijos įstatuose nustatytas teises.

4.3. Draugijos nariai privalo:

4.3.1. laikytis Draugijos įstatų ir etikos kodekso;

4.3.2. vykdyti Draugijos visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

4.3.3. laiku einamaisiais metais sumokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

4.3.4. pateikti Draugijos valdybai ir laiku atnaujinti savo kontaktinius duomenis – elektroninį paštą bei telefoną, kuriuo gali būti teikiama informacija apie draugijos renginius;

4.3.5. dalyvauti Draugijos veikloje, rengti pranešimus Draugijos konferencijoms ir kitiems renginiams;

4.3.6. tikrieji nariai privalo dalyvauti visuotinio narių susirinkimo metu

4.4. Draugijoje, turi būti visų Draugijos narių sąrašas, kuris publikuojamas draugijos interneto svetainėje www.plastine.lt. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys.

 

  1. Draugijos organai

 

5.1. Draugija įgyja civilines teises, civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Draugija turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – valdybą ir vienasmenį valdymo organą – Draugijos pirmininką.

5.3. Visuotiniai narių susirinkimai ir valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolas surašomas ir pasirašomas Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsnių nustatyta tvarka. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo susirinkimo dienos.

5.4. Draugija turi teisės ir etikos komisiją ir gali sudaryti nuolatines ar laikinas komisijas, steigiamas konkrečiam uždaviniui atlikti. Bet kuriai komisijai vadovauja valdybos narys arba tikrasis Draugijos narys.

 

  1. Visuotinis narių susirinkimas

 

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1. keičia Draugijos įstatus;

6.1.2. renka ir atšaukia valdybos narius, revizorių;

6.1.3. renka ir atšaukia teisės ir etikos komisijos narius;

6.1.4. priima sprendimą sudaryti nuolatines ar laikinas komisijas ir renka bei atšaukia jų narius;

6.1.5. priima naujus narius bei šalina iš Draugijos narių;

6.1.6. suteikia garbės nario vardą;

6.1.7. nustato pagrindines Draugijos veiklos kryptis;

6.1.8. nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

6.1.9. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

6.1.10. tvirtina Draugijos metinę išlaidų sąmatą;

6.1.11. tvirtina Draugijos valdybos ir pirmininko veiklos reglamentus bei etatų sąrašą ir atlyginimus;

6.1.12. tvirtina Draugijos pirmininko parengtą Draugijos veiklos ataskaitą;

6.1.13. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.1.14. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.1.15. esant reikalui, priima sprendimą dėl Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems draugijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

6.3. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ tikrųjų Draugijos narių. Vienas tikrasis narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.4. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus šių įstatų 6.5 punkte nustatytos balsų daugumos.

6.5. Sprendimų priėmimui reikalinga ne mažesnė kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, kai:

6.5.1. priimamas sprendimas keisti Draugijos įstatus;

6.5.2. priimamas sprendimas pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Draugiją;

6.6. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.

6.7. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę taip pat turi ne mažiau kaip 1/5 Draugijos tikrųjų narių arba Draugijos pirmininkas.

6.8. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą siunčiami Draugijos nariams elektroniniu paštu arba SMS žinutėmis bei patalpinami Draugijos interneto svetainėje www.plastine.lt likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatyto susirinkimo datos. Pranešimuose turi būti aiškiai nurodyta visuotinio susirinkimo laikas ir data bei dienotvarkė.

6.9.  Esant reikalui visuotinis narių susirinkimas gali įvykti nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis.

 

VII. Valdyba

 

7.1. Draugijos kolegialus valdymo organas yra valdyba. Valdybos narius 3 metų laikotarpiui slaptu balsavimu renka Draugijos visuotinis narių susirinkimas. Valdybos nariais gali būti tik tikrieji Draugijos nariai. Balsavimas ir valdybos narių rinkimai gali vykti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis, šiuo atveju balsavimo slaptumą užtikrina Draugijos visuotinio susirinkimo organizatorius.

7.2. Valdybą sudaro trys nariai (draugijos pirmininkas, sekretorius ir iždininkas).

7.3. Valdyba iš savo narių renka vienasmenį valdymo organą – Draugijos pirmininką, kuris kartu eina ir valdybos pirmininko pareigas.

7.4. Valdyba tai pat:

7.4.1. organizuoja Draugijos uždavinių įgyvendinimą;

7.4.2. priima sprendimą steigti Draugijos filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus, priima sprendimą nutraukti jų veiklą, skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus;

7.4.3. įgyvendina visuotinių narių susirinkimų nutarimus;

7.4.4. organizuoja mokslinius ir praktinius renginius;

7.4.5. tvarko operatyviuosius Draugijos veiklos reikalus;

7.4.6. siūlo priimti ir pašalinti Draugijos narius;

7.4.7. svarsto ir teikia susirinkimui tvirtinti Draugijos pirmininko parengtą Draugijos veiklos ataskaitą;

7.4.8. svarsto ir teikia susirinkimui tvirtinti Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

7.4.9. svarsto revizoriaus ataskaitą ir teikia ją susirinkimui;

7.4.10. svarsto ir teikia susirinkimui tvirtinti Draugijos sąmatų projektus;

7.4.11. priima sprendimus sušaukti visuotinį narių susirinkimą;

7.4.12. keičia Draugijos buveinės adresą.

7.4. Valdybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma. Valdybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja visi trys valdybos nariai. Valdybos posėdį šaukia valdybos pirmininkas arba du valdybos nariai. Valdybos nariai apie šaukiamą valdybos posėdį informuojami elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis likus ne mažiau kaip 7 dienos iki posėdžio datos. Pranešime nurodoma posėdžio laikas, data, vieta bei dienotvarkė.

7.5. Valdybos posėdis gali įvykti nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis, jei visi valdybos nariai tam pritarė.

 

VIII. Draugijos pirmininkas

 

8.1. Draugijos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Draugijos pirmininką renka valdyba 3 metų laikotarpiui.

8.2. Draugijos pirmininkas:

8.2.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;, tvirtina pareiginius darbuotojų nuostatus;

8.2.2. atidaro sąskaitas bankuose ir tvarko operatyviuosius veiklos reikalus;

8.2.3. nustato vidaus tvarkos taisykles;

8.2.4. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

8.2.5. atsako už informacijos pateikimą Draugijos nariams;

8.2.6. atsako už Draugijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio arba metinės ataskaitos sudarymą, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Draugijos veiklos ataskaitą;

8.2.7. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

8.2.8. veikia Draugijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius;

8.2.9. atstovauja Draugiją teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat tarptautinėse organizacijose.

8.3. Draugijos pirmininkui negalint eiti pareigų, negalint suteikti kitam asmeniui įgaliojimų, juos suteikia Draugijos valdyba.

 

  1. Teisės ir etikos komisija

 

9.1. Visuotinis narių susirinkimas renka teisės ir etikos komisiją trejų metų laikotarpiui iš trijų Draugijos narių.

9.2. Teisės ir etikos komisija:

9.2.1. atlieka draugijos įstatų priežiūros ir arbitražo funkcijas;

9.2.2. sprendžia visus Draugijos vidaus ginčus;

9.2.3. atstovauja Draugijos interesus teisiniais klausimais.

 

  1. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka

 

10.1. Draugijos lėšų panaudojimo patikrinimui visuotinis narių susirinkimas renka revizorių.

10.2. Revizorius gali atlikti bet kokius Draugijos finansinės veiklos patikrinimus ir atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

 

  1. Draugijos lėšos

 

11.1. Draugijos lėšos ir pajamos naudojamos Draugijos tikslams įgyvendinti. Draugijos lėšas sudaro:

11.1.1. narių stojamieji ir metiniai mokesčiai;

11.1.2.  rėmėjų įnašai;

11.1.3. tiksliniai įnašai;

11.1.4. mokesčiai ir pajamos, gautos už Draugijos teikiamas paslaugas;

11.1.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

11.2. Draugijos lėšos, įskaitant pajamas, gautas už Draugijos teikiamas paslaugas, naudojamos Draugijos išlaikymui ir jos tikslų įgyvendinimui.

11.3. Lėšos naudojamos pagal Draugijos metinę sąmatą.

11.4. Draugija gali valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Draugijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

11.5. Draugijai draudžiama:

11.5.1. neatlygintinai perduoti Draugijos turtą nuosavybėn Draugijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Draugijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

11.5.2. mokėti Draugijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Draugijos turto dalį, viršijančią nario įnašą ar mokestį;

11.5.3. Draugijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Draugijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Draugijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, gautos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

11.5.4. suteikti paskolas, įkeisti Draugijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Draugijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

11.5.5. skolintis pinigų iš Draugijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

11.5.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

115.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

11.5.8. parduoti Draugijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

11.5.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

11.5.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

11.5.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

11.5.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

11.6. Draugija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Draugija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Draugijos įstatuose nustatyta, tikslams.

11.7. Draugijos nariui išstojus (jį pašalinus) iš Draugijos, jo įnašai negrąžinami.

11.8. Draugija tvarko buhalterinę ir statistinę apskaitą ir atskaitomybę juos reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo

Draugijos nariams tvarka

 

12.1. Kiekvienas Draugijos narys turi teisę susipažinti Draugijos veiklos ataskaita, metinių finansinių ataskaitų rinkiniu arba metine ataskaita, revizoriaus ataskaita ir kitomis veiklos ataskaitomis, kurios pateikiamos visuotiniam narių susirinkimui.

12.2. Informacija apie Draugijos veiklą, kuri nenumatyta ataskaitose, pateikiamose visuotiniam narių susirinkimui, teikimo nariams tvarką atskiru dokumentu nustato visuotiniam narių susirinkimas.

12.3. Valdybos sprendimu gali būti numatyti atvejai, kada leidžiama daryti dokumentų kopijas ir jas teikti pageidaujantiems gauti informaciją apie Draugijos veiklą.

 

XIII. Viešos informacijos paskelbimo tvarka

 

13.1. Kai Draugijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir Draugijos interneto svetainėje www.plastine.lt.

13.2. Už pranešimų ir skelbimų paskelbimą laiku ir jų tikslumą atsako Draugijos pirmininkas.

 

XIV. Draugijos filialų ar atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka

14.1. Sprendimą steigti Draugijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Draugijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais ir šiais įstatais.

  1. Įstatų keitimo tvarka

 

15.1. Draugijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus įstatus pasirašo Draugijos pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

15.2. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

 

Įstatai patvirtinti visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2021 02 26, nutarimu.

 

 

Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės

chirurgijos draugijos pirmininkas       __________________________ Rokas Bagdonas

                                                                                                                              (parašas)