LIETUVOS PLASTINĖS IR REKONSTRUKCINĖS CHIRURGIJOS DRAUGIJOS KODEKSAS

2022-03-25

 ĮŽANGA

Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija (toliau – Draugija) įkurta: tobulinti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos meną ir mokslą, užtikrinti aukščiausią chirurgų patyrimo ir kompetencijos lygį, padėti jiems keistis informacija, užtikrinti kolegialų elgesį tarpusavyje ir su kitų specialybių gydytojais, teikti informaciją visuomenei apie mokslinę pažangą šioje srityje.

Draugijos nariais gali tapti chirurgai, kurie įrodo savo sugebėjimus plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos moksle ir mene, ir už kuriuos balsuoja esami Draugijos nariai.

Kompetencija šioje chirurgijos srityje reiškia aukštą medicinos etikos lygį. Etinė kompetencija įrodoma laikantis Etikos kodekso, kuris yra būtinas norint tapti ir likti nariu Draugijoje.

Bendraudami su savo pacientais, kolegomis ir visuomene, Draugijos nariai privalo laikytis Etikos kodekso reikalavimų. Nariai yra asmeniškai atsakingi už savo veiksmus, žodžius ir už savo vardą. Už pakartotinius Etikos kodekso pažeidimus Draugijos nariams gali būti skiriamos nuobaudos ar netgi šalinami iš Draugijos.

Draugija savo internetiniame puslapyje ar socialiniuose tinkluose gali skelbti viešą informaciją apie Draugijos poziciją dėl klaidingos informacijos, klaidinančios ar melagingos reklamos Plastinės, rekonstrukcinės chirurgijos ir estetinės medicinos tema.

1 dalis. BENDRIEJI PRINCIPAI. 

 1. Svarbiausias medicinos tikslas yra tarnauti žmonijai, visų pirma išlaikant pagarbą žmogaus orumui. Gydytojai turi užsitarnauti savo pacientų pasitikėjimą, skirti kiekvienam visapusišką dėmesį ir globą.
 2. Gydytojas privalo nuolat stengtis tobulėti, gilinti profesines žinias ir meistriškumą, atskleisti savo profesinius pasiekimus ir atradimus pacientams ir kolegoms.
 3. Gydytojai privalo naudotis tik mokslu pagrįstais gydymo metodais ir neturėtų savanoriškai bendrauti su pažeidžiančiais šį principą.
 4. Medicinos profesija įpareigoja saugoti visuomenę nuo nekompetetingų, neprofesionalių ir amoralių gydytojų. Gydytojai privalo laikytis įstatymų. Jie turi išlaikyti profesinį orumą, būti atsakingi už savo veiksmus ir atskleisti kitų gydytojų neteisingą ar neetišką elgesį.
 5. Gydytojas turi teisę pasirinkti ką gydyti, tačiau nutikus komplikacijoms po jo atliktos operacijos privalo suteikti būtinąją pagalbą ir kiek galėdamas rūpintis pacientu. Nutraukti šią pagalbą gydytojas gali, tik iš anksto perspėjęs.
 6. Gydytojas turi dirbti tokiose sąlygose, kurios užtikrintų geriausią jo įgūdžių ir meistriškumo panaudojimą. To neturėtų stabdyti kainų ribojimas ar maži procedūros įkainiai.
 7. Medicinos praktikoje gydytojas gali gauti užmokestį tik už suteiktas gydymo ir priežiūros paslaugas, jis neturi teisės priimti ar mokėti užmokestį už paciento rekomendavimą.
 8. Gydytojas turėtų kviesti kitą specialistą konsultacijai, kai to reikalaujama, kai liga ar jos eiga neaiški, arba kai atrodo, kad dėl to medicinos pagalba bus geresnė.
 9. Gydytojas turi neapvilti paciento pasitikėjimo ir laikyti žinias apie jį paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai, arba kai tai reikalinga apsaugoti patį pacientą ar visuomenę.
 10. Garbingi profesijos siekiai reikalauja gydytojo atsakomybės ne tik pacientui, bet ir visuomenei. Paciento asmens ir visuomenės sveikata ir gerbūvis turėtų būti gydytojo darbo tikslas.
 11. Gydytojas gali naudotis reklama apie teikiamas medicinines paslaugas. Kad reklama nebūtų apgaulinga, ji turi būti kontroliuojama. 2-oji kodekso dalis „Specialūs principai“ formuluoja reklamos principus.

2 dalis. SPECIALŪS PRINCIPAI.

1.Kiekvienas narys gali būti nubaustas ar net pašalintas iš Draugijos, jei:

             A. Dėl įstatymų ar kitokių teisės aktų pažeidimo Draugijos nario teisė gydytojo praktikai yra apribota, sustabdyta ar atimta.

             B. Narys yra įvykdęs nusikaltimą, susijusį su medicinine praktika ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu.

             C. Medicininės praktikos metu narys įsivelia į neetiškus seksualinius santykius su savo pacientu / paciente.

             D. Narys įsivelia į neteisėtus finansinius santykius, kaip:

                           a) užmokesčio ar nuolaidos gavimas/suteikimas už rekomendaciją bet kuriam asmeniui. Tai galioja ne tik pačiam nariui, bet ir jo agentams.

                          b) per didelio užmokesčio ėmimas už nesutartinį darbą (pvz. komplikacijų, būtinosios pagalbos atveju). Užmokestis yra per didelis, jei jis neatitinka aptarnavimo. Mokesčio dydis priklauso nuo procedūros sudėtingumo ir technologijos naujumo, taip pat nuo meistriškumo, reikalingo paslaugos suteikimui, ir darbo laiko, reikalingo procedūrai atlikti. Turi būti atsižvelgiama ir į išankstinį paciento sutikimą mokėti šią kainą.

             E. Narys savo arba savo bendradarbių reklamos tikslais naudoja melagingą ar socialiai neatsakingą informaciją, kuri:

                          a) neatitinka faktų arba neatskleidžia visų egzistuojančių ir reikšmingų faktinių aplinkybių;

                         b) klaidingai vaizduoja pacientus, jų fizinę medicininę būklę, sveikimo rezultatus;

                         c) melagingai rekomenduoja procedūras, kurios negali užtikrinti teigiamų rezultatų;

                         d) naudojama įtikinti žmones, kad rezultatai bus teigiami;

                         e) grindžiama aukšta medicinine kvalifikacija, bet yra melaginga ar negali būti pagrįsta (prisistatoma daktaro laipsniu, nors nėra baigtos doktorantūros studijos; prisistatoma ekspertu, nors tai niekas nėra pripažinęs. Naudojami „geriausio gydytojo, aukščiausios kvalifikacijos specialisto“ ir panašūs niekuo nepagrįsti apibūdinimai;

                          f) gali pažeisti paciento emocijas, jį įbauginti;

                         g) skatina naudotis gydytojo paslaugomis, neperspėjant apie galimą procedūrų nesėkmę;

                         h) garantuoja gydymo sėkmę ir paciento pasitenkinimą aptarnavimu;

                          i) skelbia gydytoją specialistu, jei jis iš tikrųjų neturi leidimo darbui šioje specialybėje;

                         j) pakartotinai klaidina ar nepraneša, kai skelbiama informacija yra apmokėta reklama;

                         k) yra susijusi su papildomu užmokesčiu (uždarbis už reklamuojamus vaistus, priemones, technologijas);

                        l) yra skirta pritraukti pacientus melagingais pasigyrimais.

         F. Narys atlieka netinkamą chirurginę operaciją arba operaciją, kuri nėra skirta padėti pacientui.

         G. Narys darbui arba reklamai naudoja melagingą vardą.

         H. Narys atlieka chirurginę operaciją tokiomis sąlygomis, kur paciento pooperacinė priežiūra pavedama asmeniui, nesugebančiam jos atlikti (išskyrus atvejus, kai pacientą pavojinga perkelti į kitą sveikatos priežiūros įstaigą).

         I. Narys dalyvauja loterijoje arba kokioje nors labdaroje, kur prizas yra chirurginė operacija, ir narys sutinka ją atlikti.

         J. Narys elgiasi ne pagal šio kodekso Bendruosius ir Specialius principus.

 

2. Reklama

        A. Narys gali reklamuotis per viešas priemones, pvz., per radiją, TV, internetinės žiniasklaidos priemones, medicinos ar telefono katalogus, socialinius tinklus, diskusijų grupes. Galimos etiškos reklamos aprašas:

              a) nario darbovietės ir/ar klinikos adreso ir telefono skelbimas;

              b) darbo valandų nurodymas;

              c) teikiamų paslaugų aprašymas;

              d) skelbimas, kokiomis užsienio kalbomis įmanomas aptarnavimas;

              e) specialybės sertifikato skelbimas;

              f) draudiminio apmokėjimo galimybių nurodymas;

             g) diplomai ir nario baigtų kursų pavadinimai;

             h) nario mokslinių darbų sąrašai;

             i) ankstesnių ir dabartinių pareigų mokymo įstaigose sąrašas su laikotarpiais;

             j) nario bendradarbiavimo su ligoninėmis ir klinikomis sąrašas;

            k) skelbimas, kad galimas apmokėjimas kredito kortelėmis arba išsimokėtinai.

     B. Narys privalo niekaip nekompensuoti ir neskatinti spaudos, internetinės žiniasklaidos, televizijos ir radijo atstovų už jų rekomendacijas visuomenei. Jei tokia rekomendacija ar skelbimas yra užsakyti, tai turi būti pranešta skelbime.

     C. Draugijos narys negali kurti melagingų profilių socialiniuose tinkluose savo profesinei veiklai reklamuoti, taip pat negali dalyvauti diskusiniuose forumuose prisidengdamas kitų ar išgalvotų asmenų vardu, pavarde ar įmonės pavadinimu. Narys privalo imtis visų priemonių paneigti melagingą informaciją, jei ji buvo išplatinta nesuderinus su juo ar prieš jo valią.

3. Prašymas (agitacija) tapti pacientu.

     A. Narys privalo susilaikyti nuo agitacijos, bendraudamas asmeniškai, telefonu ar per agentus.

     B. Narys negali agituoti asmens tapti pacientu, žinodamas, kad to asmens emocinė būklė ar išsilavinimas neleidžia jam objektyviai nuspręsti ar verta pasinaudoti estetinės chirurgijos paslaugomis.

     C. Narys, neprašytai pataręs pasinaudoti medicinos paslaugomis, pats negali tapti to asmens gydytoju, jei patarimas yra melagingas, jei jis sąlygotas stiprios nario įtakos, spaudimo, pažadų.

4. Interesų konfliktai.

Ryšiai su komercinėmis struktūromis, kurie galėtų paveikti gydytojo sprendimą praktikoje, turi būti atskleisti pacientui, visuomenei ir kolegoms. Jei gydytojo interesai kertasi su paciento interesais, gydytojas turi pasiūlyti alternatyvius metodus padėti pacientui. Gydytojas negali jokiais būdais išnaudoti paciento, jo veiksmai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Pacientui turi būti sudaroma galimybė laisvai pasirinkti kliniką ir gydymą.

5. Atsakomybė.

Bet kuris narys, pažeidęs šio kodekso principus, gali būti nubaustas, sustabdant jo veiklą Draugijoje, pašalinant iš Draugijos ar taikant kitas priemone, įgyvendinant Etikos komisijos priimtus sprendimus.